பொருளடக்கம்:

முதல் 10 அல்கேன்கள் யாவை?
முதல் 10 அல்கேன்கள் யாவை?

வீடியோ: முதல் 10 அல்கேன்கள் யாவை?

வீடியோ: முதல் 10 அல்கேன்கள் யாவை?
வீடியோ: ஆல்கேன்கள், அல்கீன்ஸ் மற்றும் அல்கைன்கள்- பொது மூலக்கூறு சூத்திரம் | வேதியியல் | கான் அகாடமி 2023, அக்டோபர்
Anonim

எளிமையான ஹைட்ரோகார்பன்களை பட்டியலிடுங்கள்

மீத்தேன் சிஎச்4
ஈத்தேன் சி2எச்6
புரொபேன் சி3எச்8
பியூட்டேன் சி4எச்10
பெண்டான் சி5எச்12

அதேபோல், முதல் 10 ஆல்க்கீன்கள் என்ன?

பின்வருபவை முதல் பத்து அல்கீன்களின் பட்டியல்:

 • ஈத்தீன் (C2H4)
 • புரோபீன் (C3H6)
 • பியூட்டீன் (C4H8)
 • பெண்டீன் (C5H10)
 • ஹெக்ஸீன் (C6H12)
 • ஹெப்டீன் (C7H14)
 • ஆக்டீன் (C8H16)
 • எதுவுமில்லை (C9H18)

மேலே உள்ள, முதல் 10 ஹைட்ரோகார்பன்கள் யாவை? இந்த தொகுப்பில் உள்ள விதிமுறைகள் (10)

 • மீத்தேன். CH4
 • ஈத்தேன். C2H6
 • புரொபேன். C3H8
 • பியூட்டேன். C4H10
 • பெண்டான். C5H12
 • ஹெக்ஸேன். C6H14
 • ஹெப்டேன். C7H16
 • ஆக்டேன் C8H18

அதேபோல், மக்கள் கேட்கிறார்கள், முதல் 10 நேர் சங்கிலி அல்கேன்கள் என்ன?

இந்த தொகுப்பில் உள்ள விதிமுறைகள் (10)

 • மீத்தேன். CH4 (C)
 • ஈத்தேன். C2H6 (C-C)
 • புரொப்பேன். C3H8 (C-C-C)
 • பியூட்டேன். C4H10 (C-C-C-C)
 • பெண்டான். C5H12 (C-C-C-C-C)
 • ஹெக்ஸேன். C6H14 (C-C-C-C-C-C)
 • ஹெப்டேன். C7H16 (C-C-C-C-C-C-C)
 • ஆக்டேன் C8H18 (C-C-C-C-C-C-C-C-C)

அல்கேன்களின் பெயர்கள் என்ன?

முதல் நான்கு அல்கேன்கள் மீத்தேன் (சிஎச்4), ஈத்தேன் (சி2எச்6), புரொபேன் (சி3எச்8) மற்றும் பியூட்டேன் (சி4எச்10) எளிமையான அல்கேன் வாயு ஆகும் மீத்தேன் , அதன் மூலக்கூறு சூத்திரம் CH ஆகும்4.

பரிந்துரைக்கப்படுகிறது: